Smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů mobilní aplikace Appartme

Kapitola I - Úvodní ustanovení 

§ 1. ÚVODNÍ INFORMACE 

 1. Tato Pravidla definují podmínky pro poskytování a používání Služeb prostřednictvím mobilní aplikace Appartme distribuované prostřednictvím internetových obchodů: Google Play, App Store a Huawei App Gallery.

 2. Služby jsou poskytovány prostřednictvím S-LABS společnost s ručením omezeným se sídlem v Krakově, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Krakov, KRS [národní soudní rejstřík]: 0000568209, DIČ: 9452185706, REGON [polské ID]: 362085817. 

 3. Umožnění využívání mobilní aplikace je službou poskytovanou elektronickou cestou Poskytovatelem služeb ve prospěch Uživatelů ve smyslu zákonů ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou (Úř. věst. Č. 144, pol. 1204, ve znění pozd. změn), které se uskutečňuje dle dohody uzavřené mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem, a na základě Podmínek. 

 4. Veškerá práva k mobilní aplikaci a obsahu v ní uvedeném a sdíleném, včetně práva na duševní vlastnictví, práva na název, internetové domény, software, databáze - jsou předmětem právní ochrany. Při využití mobilní aplikace se Uživatel zavazuje, že v nich nebude zavádět žádné změny a nebude ji využít jiným způsobem než je uvedeno v Podmínkách. 

 5. Ustanovení podmínek nezavazují uživatele, s nímž uživatel uzavřel dohodu za jiných podmínek v oblasti, v níž se ustanovení zmíněné dohody liší od ustanovení Podmínek. 

§ 2. DEFINICE 

Definice a fráze použité v Podmínkách mají následující význam:

 1. Poskytovatel služeb - S-LABS společnost s ručením omezeným se sídlem v Krakově, ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Krakov, KRS: 0000568209; 

 2. Spotřebitel - Uživatel, který je fyzickou osobou, uzavírá Dohodu, která není spojena přímo s jeho hospodářskou nebo profesní činností; 

 3. Účet - individuální sada parametrů a nastavení Uživatele založená Poskytovatelem služeb, na níž jsou shromažďovány údaje uvedené Uživatelem v důsledku Registrace a využívání Mobilní aplikace; 

 4. Přidružený účet - funkčnost mobilní aplikace umožňující Uživateli založení dalšího účtu v rámci mobilní aplikace, který je spojený s Účtem nebo přihlášení se na tento další účet vytvořený dříve uživatelem u daného partnera Poskytovatele služeb, přidruženým účtem může být zejména účet Tuya; 

 5. Systém Appartme nebo Systém - systém ze segmentu Smart Energy umožňující a podporující možnost správy automatizačních přístrojů, který je dostupný ve dvou verzích: Basic nebo Premium; 

 6. Dohoda - dohoda o poskytování služeb elektronickou cestou za podmínek uvedených v Podmínkách uzavřená mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem v rozsahu a na dobu odpovídající Podmínkám; 

 7. Mobilní aplikace - software na mobilní zařízení působící pod systémem Android nebo iOS poskytovaný Poskytovatelem služeb Uživatelům Systému Appartme za podmínek uvedených v těchto Podmínkách, jež usnadňují používání Systému; 

 8. Mobilní zařízení - přenosné, multimediální zařízení, které umožňuje připojení k internetu a využívá operační systém Android nebo iOS 

 9. Služby - služby a nástroje poskytované Uživatelům Poskytovatelem služeb prostřednictvím Mobilní aplikace, včetně umožnění založení Účtu nebo umožnění založení Přidruženého účtu (nebo umožnění přihlášení k tomuto účtu) a jejich využívání mj. pro účely ovládání Systému Appartme; 

 10. Uživatel - každá fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka, která není právnickou osobou, jíž zvláštní ustanovení přidělují právní způsobilost využívání Služby; 

 11. Registrace - jednorázová činnost prováděná Uživatelem v souladu s Podmínkami za účelem tvorby Účtu, která umožňuje využívání Služeb; 

 12. Podmínky - tyto Podmínky; 

 13. Kompatibilní zařízení - elementy Systému instalované v prostorech Uživatele, jejichž funkce mohou být ovládány prostřednictvím Mobilní aplikace. 

Kapitola II - Poskytování služeb 

§ 3. DRUH A ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB 

 1. Dohoda o poskytování služeb bude uzavřena na dobu neurčitou v okamžiku tvorby Účtu.

 2. Za podmínek uvedených v těchto podmínkách může Uživatel využívat mobilní aplikaci před tvorbou Účtu. Dohoda o poskytování služeb je uzavřena v okamžiku instalování aplikace na Mobilním zařízení Uživatele, zaniká v okamžiku odstranění Aplikace z Mobilního zařízení Uživatele. 

 3. V rámci Mobilní aplikace Uživatel může využívat zejména následujících Služeb poskytovaných elektronickou cestou: 

 1. založení Účtu a využívání jeho funkcí; 

 2. uchování konfiguračních služeb v infrastruktuře Poskytovatele služeb,

 3. správa oprávnění přístupu k funkcím Systému jednotlivých Uživatelů,

 4. ovládání funkcí Systému lokálně - verze Basic, 

 5. ovládání funkcí Systému lokálně prostřednictvím Internetu - verze Premium. 

 6. založení Přidruženého účtu a využívání jeho funkcí nebo přihlášení se na Přidružený účet a využívat jeho funkcí; 

 1. Za účelem využívání služeb uvedených v odst. 3 písm. b-d výše je nutné vytvoření Účtu. Vytvoření Účtu je dobrovolné a bezplatné. 

 2. Za účelem vytvoření Účtu musí uživatel mít založený a aktivní e-mailový účet. Adresa není veřejně dostupná. 

 3. Uživatel si musí stáhnout Mobilní aplikaci na své mobilní zařízení, provést instalaci a udělit jí nezbytná oprávnění v souladu s nápovědou systému. Poté spustit mobilní aplikaci a správně vyplnit registrační formulář dostupný v mobilní aplikaci s uvedením svých skutečných údajů. 

 4. Pro úspěšné dokončení procesu vytvoření účtu je uživatel povinen předložit prohlášení, že se seznámil s Pravidly, Zásadami ochrany osobních údajů, jakož i přijmout jejich ustanovení a poskytnout následující údaje

 1. adresa e-mailová,

 2. heslo

 1. Uživatelovo přijetí ustanovení Podmínek je rovno Uživatelovu podání prohlášení, že se seznámil s těmito Podmínkami, pochopil jejich obsah a přijímá jejich ustanovení. 

 2. Na e-mailové adrese Uživatele bude automaticky generovaná zpráva spolu s aktivačním odkazem. K vytvoření účtu dojde po potvrzení jeho založení na základě kliknutí v aktivačním odkazu. 

 3. Heslo k účtu je důvěrnou informací, jejíž poskytnutí komukoli je uživateli zakázáno. Uživatel by měl vynaložit veškeré úsilí pro vhodné zajištění hesla před přístupem nepovolaných osob, včetně stanovení síly hesla, která je dostačující pro znemožnění jeho uhádnutí. Je zakázáno poskytování Účtu dalším osobám. 

 4. Uživatel může vytvořit Přidružený účet nebo se přihlásit na Přidružený účet prostřednictvím využití funkcí dostupných v mobilní aplikaci a vyhotovení určených činností, včetně využití možnosti "Založit účet" nebo Přihlásit". 

 5. Založení Přidruženého účtu může vyžadovat opětovné přijetí Podmínek. Využije se odst. 8. 

 6. Seznam Přidružených účtů, které mohou být vytvořeny nebo ke kterým se Uživatel může přihlásit, je dostupný v mobilní aplikaci. Seznam zobrazuje partnery Poskytovatele služeb, s nimiž spolupracuje za účelem umožnění založení Přidružených účtů nebo umožnění přihlášení na Přidružené účty.

 7. V důsledku založení Přidruženého účtu nebo přihlášení na Přidružený účet získává Uživatel přístup k dodatečných funkcím mobilní aplikace. Například v případě založení Přidruženého účtu Tuya Uživatel získá možnost obsluhy zařízení Tuya mobilní aplikací nebo přidání dalších zařízení, které budou moci být obsluhovány v rámci mobilní aplikace. 

 8. Některé aspekty funkcí automatizace mohou vyžadovat neustálý přístup k informacím o poloze telefonu uživatele. Tyto funkce budou plně fungovat pouze v případě, že uživatel Appartme udělil oprávnění k poloze, když je aplikace aktivně používána, když běží na pozadí a když není zapnutá. Uživatel bude informován o žádosti o přístup k oprávněním k poloze prostřednictvím aplikace Appartme.

§ 4. PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

 1. Poskytovatel služeb vede průběžný dohled nad technickým fungováním Služeb, které zlepšuje správnost působení mobilní aplikace a v rozsahu poskytování služeb nese odpovědnost za jeho správné fungování. 

 2. Poskytovatel služeb má povinnost splnit poskytování bez pochybení a nese odpovědnost, pokud je poskytování nesprávné, zejména s ohledem na fyzické nebo právní vady. 

 3. Uživatel je zavázán k dodržování ustanovení těchto podmínek, k využívání mobilní aplikace v souladu s určením a pozastavením veškerých činností, které mohou přerušit správné fungování, zejména prostřednictvím použití daného softwaru a zařízení. 

 4. Uživatel je také zavázán k využívání mobilní aplikace způsobem, který je v souladu se společenskými a morálními normami a právními předpisy, zejména k neposkytování obsahu porušujícímu práva Poskytovatele služeb, dalších uživatelů nebo třetích osob, zejména narušujícímu jejich osobní majetky a práva k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv a veškerého obsahu vybízejícímu k násilí, nenávisti, obsahujících pornografický, vulgární, obscénní, nenávistný, agresivní, diskriminující a podobný obsah. 

 5. Uživatel je také zavázán nepodnikat činnosti jako: využívání účtů dalších Uživatelů nebo poskytovaných údajů umožňujících přihlášení k Účtům dalších uživatelů a podnikání informatických a jiných činností, které mají za účel přivlastnění údajů, včetně hesel jiných Uživatelů. 

 6. V případě potvrzení, že Uživatel porušuje ustanovení uvedená ve výše uvedených bodech, je Poskytovatel služeb oprávněn, za podmínek uvedených v platných právních předpisech, k přijetí veškerých činností, jež mají za účel opravení škod vzniklých ve spojitosti s nimi. 

 7. Poskytovatel služeb může Uživatele připravit o práva k využívání Služeb a částečně nebo zcela omezit jeho přístup ke Službám nabízeným v rámci mobilní aplikace s okamžitým následkem, v případě Uživatelova porušení těchto Podmínek nebo platných právních předpisů. 

 8. Uživatel je zavázán neprodleně upozornit Poskytovatele služeb o každém případě neoprávněného používání účtu Uživatele a o jakémkoli případě porušení podmínek uvedených v těchto Podmínkách. 

§ 5. TECHNICKÉ POŽADAVKY NEZBYTNÉ K POUŽÍVÁNÍ MOBILNÍ APLIKACE 

 1. K využívání mobilní aplikace Uživatelem je nezbytné splnění minimálních technických požadavků, zejména vlastnění mobilního zařízení spolu se softwarem umožňujícím spuštění mobilní aplikace, a instalovaných kompatibilních zařízení. 

 2. Využívání mobilní aplikace je možné za podmínky splnění následujících, minimálních technických požadavků mobilním zařízením Uživatele: 

 1. operační systém Android v minimální verzi 6.0 nebo iOS ve verzi min. 13.0

 2. přístup k internetu, 

 3. aktivní účet elektronické pošty (e-mail), 

 4. obsluha protokolu Bluetooth LE, 

 5. další nároky uvedené v návodu k používání 

 6. ompatibilních zařízení.  

 1. Náklady na využívání přenosu údajů v internetu nese Uživatel. 

 2. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za správné fungování mobilní aplikace, pokud zařízení Uživatele nesplňuje výše uvedené technické požadavky 

 3. Poskytovatel služeb nenese odpovědnost za nadměrně přetížené internetové připojení Uživatele a další operátorská spojení, ale také poruchy ve fungování Služeb vyvolané nepovolenou integrací Uživatelů bez ohledu na Poskytovatele služeb. 

 4. V případě nutnosti provedení změn a zlepšení v systému nebo provedení údržbových prací nebo havárie vybavení si poskytovatel služeb vyhrazuje právo k dočasné přestávce ve fungování Služeb. Uživatelé budou upozorněni na výše uvedené technické přestávky adobu jejich trvání prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou během tvorby účtu nebo informace publikované v mobilní aplikaci. 

 5. Veškeré otázky, názory a žádosti vztahující se fungování Služeb a prohlášení podávaných Poskytovateli služeb v elektronické podobě by měl Uživatel směřovat na následující adresu elektronické pošty: support@appartme.pl

§ 6. UKONČENÍ DOHODY 

 1. Uživatel, který nevyužívá Služby Premium, může kdykoli bez uvádění příčin odstoupit od Účtu podáním Poskytovateli služeb prohlášení v tomto předmětu s uvedením, na který Účet se vztahuje - na následující adresu elektronické pošty: support@appartme.pl. Bude to mít za následek ukončení Dohody a odstranění Účtu. 

 2. Poskytovatel služby si vyhrazuje právo k ukončení dohody o poskytování služeb uzavřené s Uživatelem elektronickou cestou v rozsahu využívání účtu ze závažných příčin, které nezávisí na Poskytovateli, tj. které mají důležitý význam pro poskytování služeb, např. změna platných předpisů - se zachováním 14denní výpovědní lhůty. 

 3. Poskytovatel služeb je oprávněn odmítnout poskytování Služby, zablokovat přístup k Účtu, ukončit Dohodu o používání Účtu bez zachování výpovědní lhůty a odstranit účet uživatele využívajícího služeb způsobem, jež je v rozporu se zákonem nebo ustanoveními Podmínek. 

 4. Poskytovatel zasílá prohlášení o vypovězení nebo ukončení Dohody bez zachování výpovědní lhůty na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem v rámci Registrace s uvedením, kterého účtu se vypovězení nebo ukončení týká. 

 5. Poskytovatel může odmítnout poskytování Služby a odstranit Účet Uživatele, pokud byl založen opětovně po ukončení Dohody Poskytovatelem služeb a odstranění Účtu v důsledku Uživatelova porušení právních předpisů nebo ustanovení Podmínek. 

 6. Uživatel, který využívá verzi BASIC aplikace nebo nainstaloval aplikaci omylem a nemá v úmyslu ji využívat může kdykoli, bez uvedení příčiny, od užívání účtu odstoupit tím, že Poskytovateli podá prohlášení s uvedením účtu, na který se vztahuje - na následující adresu elektronické pošty: support@appartme.pl. Se současným odinstalováním aplikace se to bude rovnat ukončení Dohody a odstranění Účtu. 

 7. Odstranění Účtu neznamená odstranění Přidruženého účtu.  Odstranění Přidruženého účtu vyžaduje kontakt s partnerem, s nímž Poskytovatel spolupracuje za účelem umožnění založení Přidružených účtů nebo umožnění přihlášení se na Přidružené účty.

§ 7. VERZE PREMIUM 

 1. Možnost Uživatele k využívání systému Appartme ve verzi Premium je závislá na: 

 1. uživatelově vlastnění vhodných zařízení, které umožňují ovládání Systému, 

 2. Uživatelově uhrazení poplatků ve výši a způsobem stanoveným v ceníku, který tvoří Přílohu č. 1 těchto Podmínek. 

 1. Služba Premium je zahájena po provedení úhrady v okamžiku odeslání e-mailové zprávy potvrzující spuštění verze Premium Uživateli. 

 2. Uživatel má přístup ke Službě Premium po označenou dobu uvedenou v ceníku. 

 3. Po vypršení uhrazeného období využívání Služby Premium bude automaticky prodlouženo na další, identické období. 

 4. Nejpozději jeden (1) měsíc před ukončením dříve uhrazeného období poskytování Služby Premium bude od něj Uživatel moci odstoupit podáním hlášení elektronickou cestou, což se pojí s ukončením poskytování ke konci tohoto období. 

 5. V případě prodloužení Služby Premium na základě odst. 4 výše mají Strany právo k vypovězení Služby Premium s udržením jednoměsíční (1) výpovědní lhůty. Uhrazená platba za služby bude vrácena Uživateli ve výši přiměřené délce období, po které bude služba poskytována. 

 6. Po prodloužení Služby Premium bude Poskytovatelem vystavena proforma faktura zahrnující poplatek hrazený předem na další období poskytování Služby Premium v souladu s cenou uvedenou v ceníku a bude zaslána na e-mailovou adresu Uživatele. Lhůta splatnosti činí 14 dnů ode dne obdržení faktury. 

 7. Platby za prodlouženou Službu Premium Uživatel musí provést v souladu s informací uvedenou v e-mailové zprávě v souladu s odst. 7 nebo převodem na bankovní účet Poskytovateli služeb. 

 8. V případě neprovedení úhrady ve lhůtě v souladu s odst. 7 výše: 

 1. Poskytovatel Uživateli určí dodatečnou 7denní (7 pracovní dní) lhůtu pro úhradu vypočítanou ode dne doručení výzvy. 

 2. Poskytovatel služby bude oprávněn k okamžitému pozastavení nebo omezení přístupu Uživatele ke Službě Premium, 

 3. Poskytovatel služby bude oprávněn k vypovězení Služby Premium, pokud prodlení v úhradě překročí 1 kalendářní měsíc. 

 1. Poskytovatel služby je oprávněn ke změně výše poplatků uvedených v odst. 1 písm. b výše, zasláním příslušného upozornění obsahujícího informace o nové výši plateb na e-mailovou adresu Uživatele. Změna se použije do dalšího zúčtovacího období Uživatele, ledaže vypoví dohodu o poskytování Služby Premium nejpozději ve lhůtě 14 dní ode dne obdržení upozornění. Výpověď má za následek ukončení zúčtovacího období.

 2. Poskytovatel vystaví Uživateli po obdržení úhrady fakturu na základě uvedených údajů. Faktura bude předána Uživateli elektronickou formou na jeho aktuální e-mailovou adresu spojenou s Účtem. 

 3. V případě ukončení dohody o poskytování Služby Premium před ukončením zúčtovacího období Poskytovatel provede vrácení nevyužité části úhrady převodem na bankovní účet Uživatele ve lhůtě 14 dní ode dne jejího ukončení. 

Kapitola III - Poskytování licence§ 8. LICENČNÍ PODMÍNKY

 1. V souladu s touto Dohodou Uživatel získává nevýhradní, nepřenositelnou licenci, která není předmětem uvedení sublicence na instalaci a využití mobilního zařízení z jedné (1) kopie uvedené verze mobilní aplikace formou strojového kódu v souladu s Podmínkami. Uživatel "využívá" mobilní aplikaci, když je uložena do krátkodobé nebo dlouhodobé paměti (např. RAM, hard disk atd.) počítače nebo mobilního zařízení. Uživatel vyjadřuje souhlas s používáním mobilní aplikace výhradně způsobem určeným Poskytovatelem služeb. V případě pocitu nepohodlí během využívání mobilní aplikace vyvolaného synchronizací nebo spojením světem je nutné přestat používat mobilní aplikaci. 

 2. Software je licencovaný a není Uživateli prodáván. Na základě této Dohody bude Uživateli pouze přiděleno oprávnění k používání Mobilní aplikace, ale nezískává žádná jiná přímá nebo implicitní práva vztahující se na mobilní aplikaci než práva uvedená v těchto Podmínkách. V souvislosti s výše uvedeným uživatel nemůže kopírovat Mobilní aplikaci jiným způsobem, než je výrazně uvedeno v těchto Podmínkách bez předchozího písemného oprávnění Poskytovatelem služeb, s výhradou možnosti provedení jedné (1) kopie mobilní aplikace pro potřeby vyhotovení rezervní kopie. Uživatel nemůže tisknout více než jeden (1) exemplář jakékoli dokumentace uživatele dodané elektronickou formou; může však vyhotovit jednu (1) rezervní kopii takových tištěných materiálů. 

 3. Pokud ustanovení Podmínek nestanoví jinak, Uživatel nesmí a nemůže povolit třetím osobám: 

 1. pronajímat, sublicencovat, prodávat a přidělovat ani propůjčovat a jiným způsobem předávat Mobilní aplikaci ani žádné její části 

 2. provádět reverzní inženýrství, dekompilovat nebo rozebírat mobilní aplikaci, kromě situace, kdy platné zákony výslovně zabraňují omezení těchto jednání, 

 3. odstraňování jakýchkoli označení identifikujících produkt, informací o autorských právech nebo dalších označení vlastnictví nebo omezení z mobilní aplikace, 

 4. upravování nebo adaptování mobilní aplikace, spouštění mobilní aplikace v jiných programech nebo tvorba odvozených děl na ní založených, 

 5. používání mobilní aplikace s porušením platných právních předpisů, nařízení nebo soudních příkazů ani k jakémukoli nevhodnému účelu nebo k účelu v rozporu se zákonem, 

 6. používání mobilní aplikace způsobem, který by mohl přinést škody Poskytovateli, jeho poskytovatelům nebo jakékoli další osobě, 

 7. opětovně publikovat, kopírovat, šířit, zobrazovat, umísťovat ani zasílat jakékoli části mobilní aplikace,

 8. podnikat jakékoli činnosti za účelem uvádění virů, poškození, trojských koní, malwarů ani čehokoli jiné s destruktivním charakterem nebo znemožňujícího fungování Služby, Mobilní aplikace nebo jiných zařízení než zařízení koncových uživatelů do Služeb

 9. obcházet nebo se pokoušet o prolomení zabezpečení Služby, Mobilní aplikace nebo jiných zařízení než jsou zařízení koncových uživatelů.

 10. Veškeré názvy, ochranné známky nebo autorská a vyhrazená práva je nutné zajistit také na rezervní kopii softwaru. 

 1. Tento software může obsahovat složky, které podléhají Podmínkách využívání Open Source v souladu s dokumentací připojenou k Mobilní aplikaci; takové složky jsou předmětem pouze podmínek vlastní licence a tato Dohoda nemá na tyto složky využití. Licenční práva Uživatele, která vyplývají z této Dohody, nezahrnují žádná práva ani licence na používání, šíření nebo tvorbu odvozených prací Mobilní aplikace jakýmkoli způsobem, který by způsobil, že by byly předmětem Podmínek využívání Open Source. Termínem "Podmínky využívání Open Source" se rozumí podmínky jakékoli licence, která vyžaduje jako podmínku pro využívání, úpravu nebo distribuci díla poskytnutí zdrojového kódu nebo jiných preferovaných materiálů k modifikaci či udělení povolení na tvorbu odvozených prací, případně umísťování jistých informací o licenčních podmínkách v odvozených dílech nebo v připojené dokumentaci, případně poskytnutí licence bez poplatku do vlastnictví libovolné straně. 

 2. V případě ukončení této Dohody Uživatel ztrácí oprávnění k využívání Mobilní aplikace na svých zařízeních a musí neodvratně odstranit veškeré její vlastněné kopie spolu s dokumentací. 

 3. Poskytovatel služby může dle vlastního uznání provést aktualizaci Mobilní aplikace prostřednictvím jejího umístění na internetové stránce nebo prostřednictvím další prostředků a metod. Takové aktualizace mohou být sdíleny v souladu se zásadami těchto Podmínek nebo může vydání těchto aktualizací uživateli vyžadovat uživatelovo přijetí dalších podmínek. Doporučujeme pravidelné ověřování, zda jsou dostupné nějaké aktualizace nebo upgrady, v případě povinné aktualizace neprodleně aktualizujte Mobilní aplikaci. Poskytovatel nenese odpovědnost za nesprávné fungování Mobilní aplikace vyplývající z Uživatelova používání neaktuální verze mobilní aplikace. 

 4. Uživatel nesmí přímo ani nepřímo exportovat ani reexportovat software do jakéhokoli státu, vůči němuž regulace platné v EU nebo v jakémkoli jiném členském sátu EU vyžadují povolení k exportu nebo další státní schválení, ledaže bylo příslušné povolení k exportu nebo potvrzení získáno dříve. Stažení nebo instalace Mobilní aplikace se rovná vyjádření Uživatelova souhlasu s dodržování tohoto ustanovení vztahujícího se na export. 

§ 9. AUTORSKÁ PRÁVA 

 1. Poskytovatel služeb a jeho poskytovatelé licencí drží veškerá práva, tituly a podíly Mobilní aplikace, včetně všech patentů, autorských práv, obchodních tajemství a dalších práv na duševní vlastnictví z něj vyplývajících. 

 2. Veškeré materiály poskytované v Mobilní aplikace, zejména: text a grafika jsou chráněny autorským právem Poskytovatele služeb, jeho subdodavatelů a autorskými právy výrobců dalších třetích stran. Využíváním jakýchkoli služeb nabízených poskytovatelem Uživatel nezískává žádná autorská práva k jakémukoli obsahu nebo materiálům. 

 3. Veškeré vlastní názvy, registrované ochranné a obchodní známky patřící třetím subjektům jsou používány Poskytovatelem služeb výhradně pro identifikační a informační účely. 

 4. Veškerý obsah a materiály uvedené v Mobilní aplikaci jsou dostupné výhradně k osobnímu užitku. Je zakázáno jejich kopírování, množení nebo jakékoli další využití pro komerční účely. Je také zakázáno využívání veškerých textových, grafických a audiovizuálních nebo hudebních prvků, včetně prvků kódu mobilní aplikace za účelem tvorby odvozených děl pro jiné účely než pro účely osobního použití. Je zakázáno kopírování, reprodukce nebo šíření jakéhokoli obsahu, včetně grafiky. 

 5. V případě, že uživatel touží využít jakýkoli obsah poskytovaný v servisu, prosíme o kontakt na e-mailovou adresu: support@appartme.pl

 6. Pokud uživatel zašle komentář, návrh nebo jakýkoli jiný materiál ("Názor") Poskytovateli služeb ve vztahu ke Službě nebo Mobilní aplikaci (romě veškerého zakázaného obsahu), tímto přenáší veškerá vlastnická práva k těmto Názorům Poskytovateli a prohlašuje, že Poskytovatel bude mít právo k užívání veškerých Názorů libovolným způsobem bez omezení a bez jakýchkoli závazků vůči Uživateli ve vztahu k důvěrnosti, autorství nebo odměnám, případně souhlasí s poskytnutím Poskytovateli licence souhlasu k využívání těchto Názorů bez jakýchkoli omezení v takovém období, v němž by výše uvedené bylo uskutečnitelné. Uživatel také vyjadřuje souhlas se zřeknutím se svých osobních práv k těmto Názorům. 

§ 10. ZÁRUKY 

 1. Poskytovatel služeb, jeho spřízněné subjekty a poskytovatelé licence dodávají mobilní aplikaci a dokumentaci uživatele ve stavu "v jakém je" a nezaručují, že software bude fungovat bez chyb nebo nepřerušovaně, případně jiným způsobem splní očekávání Uživatele. Uživatel nese celkovou odpovědnost za výběr softwaru za účelem dosažení požadovaných výsledků nebo instalace, používání a výsledků získaných v souvislosti s využíváním mobilní aplikace. V maximálním rozsahu povoleném platným právem Poskytovatel, jeho spřízněné subjekty a poskytovatelé služeb neposkytují žádné záruky ani nezajišťují splnění žádných výrazných či implicitních podmínek, včetně mezi mj. implicitní záruky ohledně komerční způsobilosti, způsobilosti pro určené účely a přesnost nebo úplnost výsledku ve vztahu k mobilní aplikaci a připojeným materiálům.

 2. V maximálním povoleném obsahu platným právem Poskytovatel nemůže nést žádnou odpovědnost z titulu jakýchkoli škod způsobením využíváním mobilní aplikace nebo dokumentací uživatele. V žádném případě nenese odpovědnost ve výši překračující částku poplatků uhrazených Uživatelem v souvislosti se softwarem. Pokud je jakékoli omezení poškození, škod nebo odpovědnosti zakázáno zákonem, Poskytovatel služeb bude oprávněn využít maximálních omezení odpovědnost povolených právem. 

Kapitola IV - Oprávnění spotřebitele k odstoupení a reklamaci 

§ 11. SPOTŘEBITELSKÉ PRÁVO K ODSTOUPENÍ OD DOHODY 

 1. Spotřebitel může odstoupit od Dohody bez uvedení jakékoli příčiny ve lhůtě 14 dní podáním příslušného prohlášení písemně nebo prostřednictvím formuláře odstoupení od dohody. Pro dodržení této lhůty stačí odeslat prohlášení před jejím uplynutím. Formulář odstoupení od Dohody a poučení o právu k odstoupení od Dohody budou poskytovány Spotřebiteli na stránce appartme.pl. 

 2. Prohlášení o odstoupení od Dohody může být podáno libovolným způsobem, který však bude zajišťovat možnost seznámení se s jeho obsahem. Prohlášení o odstoupení od Dohody lze odeslat zejména elektronickou cestou na e-mailovou adresu: support@appartme.pl nebo písemnou formou na adresu sídla Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 b od 1 Podmínek. 

 3. V případě úspěšného odstoupení od Dohody je považována za neuzavřenou a spotřebitel je zbaven veškerých závazků. To, co si strany vzájemně poskytly, je předmětem vrácení v nezměněném stavu, ledaže byla změna nutná v mezích standardní správy. Spotřebitel se zavazuje odstranit veškeré kopie Mobilní aplikace. 

§ 12. REKLAMACE 

 1. Reklamace by měla být Uživatelem podána elektronicky na e-mailovou adresu: support@appartme.pl nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele služeb uvedenou v § 2 bod 1 Podmínek. 

 2. Objednavatel se zavazuje seznámit se a dodržovat ustanovení uvedená v příručce Systému nebo Kompatibilních zařízení.

 3. Reklamační hlášení musí obsahovat následující údaje: 

 1. Jméno a příjmení/název Uživatele,

 2. e-mailovou adresu, 

 3. název, model a operační systém mobilního zařízení Uživatele, na němž došlo k problému, 

 4. uvedení důvodů k podání Reklamace. 

 1. Uživatel může využít příkladový reklamační protokol uvedený na internetových stránkách appartme.pl.

 2. Poskytovatel služby vyřídí každou reklamaci v průběhu 14 kalendářních dní, počínaje následujícího dne po obdržení reklamace. 

Kapitola V - Způsoby mimosoudního řešení reklamace a vyšetřování nároků 

§ 13. REŽIM POSTUPU REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ 

 1. Reklamace ohledně fungování mobilní aplikace a služeb poskytovaných elektronickou cestou mohou být podávány Uživatelem prostřednictvím elektronické pošty na adrese support@appartme.pl. Poskytovatel služeb se zavazuje k přehlednému prozkoumání okolnosti vzniku nesrovnalosti. 

 2. Za účelem rychlého vyřízení by reklamace měla obsahovat popis příčiny reklamace a údaje nezbytné k identifikaci Uživatele, včetně, volitelně, jeho adresy. 

 3. Poskytovatel služeb vyřídí reklamaci a upozorní Uživatele o jejím výsledku neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 14 (čtrnácti) dní od data obdržení reklamace na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem během tvorby konta nebo poštou na adresu uvedenou v reklamaci. 

 4. Výše uvedená ustanovení nevylučují možnost vymáhání Uživatelových práv v souladu s platnými právními předpisy. 

 5. Uživatel má možnost využít mimosoudní způsoby vyřízení reklamace a vymáhání nároků v souladu s podmínkami uvedenými na straně www.uokik.gov.pl v záložce "řešení spotřebitelských sporů". 

§ 14. MIMOSOUDNÍ ZPŮSOBY VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A VYMÁHÁNÍ NÁHRAD 

 1. Podrobné informace o možnostech spotřebitele o mimosoudní projednávání reklamací a domáhání nároků, a také pravidlech přístupu k těmto postupům jsou k dispozici v sídlech a na internetových stránkách okresních (obecních) spotřebitelských ombudsmanů, společenských organizací, jejichž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitelů, vojvodských inspektorátů obchodní inspekce (Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej). 

 2. Spotřebitel má následující příkladové možnosti využití mimosoudních způsobů vyřizování reklamací a vymáhání náhrad: 

 1. Spotřebitel může získat bezplatnou pomoc ohledně řešení sporů mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem služby, včetně využití bezplatné pomoci okresního (městského) veřejného ochránce práv nebo sociální organizace, jejíž statutární úkoly zahrnují ochranu spotřebitele;

 2. Spotřebitel má právo obrátit se na stálý smírný spotřebitelský soud uvedený v čl. 37 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (Úř. věst. z roku 2018 pol. 1930 ve znění pozdějších předpisů), s žádostí o urovnání sporu vyplývajícího z uzavřené dohody. Podmínky organizace a působení stálých rozhodčích spotřebitelských soudů definuje nařízení ministra spravedlnosti ze dne 25. září 2001 ve věci určení podmínek organizace a působení stálých rozhodčích spotřebitelských soudů. (Úř. věst. 2001, č. 113, pol. 1214); 

 3. Spotřebitel je oprávněn požádat vojvodského inspektora obchodní inspekce, v souladu s čl. 36 zákona ze dne 15. prosince 2000. o obchodní inspekci (Úř. věst. z roku 2018 pol. 1930) s žádostí o zahájení mediačního řízení ve věci smírného ukončení sporu mezi Spotřebitelem a Poskytovatelem služby. Informace na téma podmínek a režimu mediace vedené vojvodským inspektorem Obchodní inspekce je dostupná v sídlech a na internetových stránkách jednotlivých Vojvodských inspektorátů Obchodní inspekce. 

Kapitola VI - Závěrečná ustanovení § 15. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. S ohledem na článek 13 a 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tedy tzv. GDPR předáváme informace o podmínkách zpracování osobních údajů v Mobilní aplikaci.

 2. Pokud Uživatel tvoří Účet, spojuje se to se zpracování jeho osobních údajů. 

 3. Správcem osobních údajů zpracovávaných v mobilní aplikaci je S-LABS společnost s ručením omezeným se sídlem v Krakově, ul. Dworska 1a/1u ,  30-314 Krakov, pro niž registrační dokumenty spravuje Okresní soud pro Krakov - Śródmieście v Krakově, XI Hospodářské oddělení národního soudního rejstříku, zapsaná pod číslem KRS: 0000568209, DIČ: 9452185706, číslo REGON: 362085817.

 4. Poskytovatel služeb, který je správcem osobních údajů, respektuje právo na soukromí svých uživatelů a respektuje právo na ochranu osobních údajů. Veškeré osobní údaje dodané Uživatelem jsou využívány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, GDPR) a zákona ze dne 18. července 2002 o poskytování služeb elektronickou cestou.

 5. Správce zpracovává osobní údaje za účelem plnění dohody uzavřené Uživatelem prostřednictvím plnění služeb uvedených v Kapitole II těchto podmínek. 

 6. Zpracování údajů Uživatele se v takovém případě odehrává na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR

 7. Uvedení osobních údajů je dobrovolné; bez uvedení údajů uživatele nebude možné uzavřít dohodu a použití mobilní aplikace. 

 8. Správce může poskytnout osobní údaje příjemcům, kteří zpracovávají údaje jménem Správce nebo zpracovávají osobní údaje jako jednotliví, nezávislí správci. V případě, že Uživatel využil funkce tvorby Přidruženého účtu budou jeho údaje předány určenému partnerovi Poskytovatele (tomu, který spolupracuje s Poskytovatelem služeb při zakládání Přidruženého účtu, například Tuya Technology Co., Ltd, v případě založení Přidruženého konta Tuya). Tyto subjekty budou zpracovávat osobní údaje Uživatele jako jednotliví správci. Informace o způsobu zpracování osobních údajů těmito subjekty lze najít na internetových stránkách těchto subjektů (informace o způsobu zpracování osobní údajů společností Tuya Technology Co., Ltd lze najít na adrese: https://images.tuyaus.com/app/pAs/tuyaen0930.html).

 9. Správce poskytuje příjemcům osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy (například v souladu s dohodou o pověření zpracování údajů). 

 10. Správce může poskytovat osobní údaje svým subdodavatelům (subjektům, jejichž služeb využívá při zpracování).

 11. Správce nepředává osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor. V případě, že uživatel využil funkci tvorby Přidruženého účtu, mohou osobní údaje být předány mimo Evropský hospodářský prostor. V takovém případě bude osobní údaje mimo Evropský hospodářský prostor zpracovávat partner Poskytovatele (ten, který spolupracuje s Poskytovatelem služeb při zakládání Přidruženého účtu, na příklad Tuya Technology Co., Ltd, v případě založení přidruženého účtu Tuya), nikoli Poskytovatel služeb. 

 12. Období uchovávání osobních údajů je úzce spojeno s účelem jejich zpracování, osobní údaje nebudou zpracovávány déle než po dobu, která vyplývá z účelu, pro který byly shromážděny. Za účelem plnění dohody - budou uchovávány po dobu, v jaké je dohoda plněna a po dobu potřebnou k promlčení nároků prodloužen o rok;

 13. Uživatelům, na které se údaje vztahují, patří následující oprávnění: právo na přístup k uvedeným osobním údajům a právo k obdržení kopie; právo k opravě osobních údajů; právo k odstranění osobních údajů; právo k požadování omezení zpracování osobních údajů; právo k přenesení osobních údajů; právo podat námitku vůči zpracování osobních údajů; právo k podání stížnosti Předsedovi úřadu pro Ochranu osobních údajů.   

 14. Pro účely plnění svých práv mohou Zákazníci, jichž se údaje týkají, kontaktovat Správce na adrese support@appartme.pl.

 15. Správce nebude vůči zákazníkům přijímat rozhodnutí, která se zakládají výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování a vyvolávají vůči Zákazníkům právní následky nebo je závažným způsobem ovlivňují. 

 16. Správce získal osobní údaje Zákazníka: přímo od Zákazníka; od zástupce Zákazníka;

§ 16. KONCOVÉ INFORMACE 

 1. Podmínky mobilní aplikace Appartme platí ode dne jejich publikace na internetové stránce appartme.pl a v Mobilní aplikaci. 

 2. Ke změně obsahu Podmínek a jejich příloh může dojít po předchozím oznámení Uživateli v období předvídaných změn, nejpozději však ve lhůtě 14 dní před jejich vstupem v platnost. Pokud Uživatel nesouhlasí se zavedením změn v Podmínkách, může odstranit svůj účet. 

 3. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem služeb a Uživatelem, který je spotřebitelem, budou řešeny příslušným všeobecným soudem s předpisy Trestního zákoníku. 

 4. Případné spory vzniklé mezi Poskytovatelem a dalšími Uživateli budou řešeny všeobecným soudem příslušným dle sídla Poskytovatele. 

 5. Uživatelé mohou kontaktovat Poskytovatele následujícím způsobem: 

 1. telefonicky na tel. čísle 577 34 22 44, 

 2. elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy support@appartme.pl

 3. písemně na adrese: ul. Dworska 1A/1U, 30-314 Krakov. 

 1. Uživatelé mohou získat přístup k Podmínkám kdykoli prostřednictvím odkazu umístěného na hlavní straně appartme.pl a v mobilní aplikaci. 

 2. Obsah Podmínek může být uložen, získán a přehrán prostřednictvím vytištění nebo uložení na vhodném nosiči údajů.